Polityka Prywatności Evatronix SA

Rozumiemy, że ochrona Państwa prywatności ma decydujące znaczenie dla budowania długotrwałych relacji i dokładamy starań, by postępować z Państwa danymi osobowymi we właściwy sposób.

Od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Evatronix S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 2, tel. (33) 499 59 00, e-mail: sekretariat@evatronix.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125894, NIP 547-005-23-91, REGON 00240916000000 (dalej zwaną jako Administrator), reprezentowana przez Zarząd.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

– wysyłka pocztą elektroniczną informacji i ofert handlowych dotyczących własnych towarów lub usług oraz towarów lub usług oferowanych przez partnerów handlowych Administratora, bezpośrednio związanych z działalnością Administratora (w szczególności oprogramowanie firm trzecich),
– kontakt telefoniczny przedstawicieli Administratora,
– wysyłka newslettera.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

6. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom (chyba, że zostało to uregulowane odrębnymi umowami).

Zachęcamy do zapoznania się z pełną Polityką Prywatności Evatronix SA:

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności_Serwisy Internetowe

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody, prosimy o wysłanie maila na adres dane.osobowe@evatronix.com,  w temacie maila należy wpisać dokładnie „Wycofanie zgód”.

Dodatkowo informujemy wszystkie osoby, które od 25.05.2018 r. chcą wysyłać swoje aplikacje o pracę o konieczności zapoznania się z klauzulą informacyjną. Treść klauzuli znajduje się poniżej:

Klauzula informacyjna dla osoby aplikującej do pracy w Evatronix SA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), w skrócie RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Evatronix S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 2, tel. (33) 499 59 00, e-mail: sekretariat@evatronix.com, reprezentowana przez Zarząd,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z prowadzonego procesu rekrutacji (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO),
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zakwalifikowania Pani/Pana kandydatury do procesu rekrutacji.

Niezależnie od powyższego prosimy również o dopisanie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko………………………….., prowadzonej przez firmę Evatronix S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Przybyły 2. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie.

Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

 

Privacy Notice

Pursuant to Art. 13 par. 1 and 2 of the Regulation of the European Parliament and of the Council of the European Union 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ L 119 2016, p. 1), in short GDPR, please be informed that:

 1. The administrator of your personal data is Evatronix S.A. with its seat in Bielsko-Biała, ul. Przybyły 2, tel. (33) 499 59 00, e-mail: sekretariat@evatronix.com, entered into the Register of Entrepreneurs under the number KRS 0000125894, Tax Identification Number (NIP) 547-005-23-91, Statistical Identification Number (REGON) 00240916000000 (hereinafter referred to as the Administrator), represented by the Management Board.
 2. Your personal data will be processed for the following purposes: sending by e-mail the information and sales offers regarding own products and services as well as products and services offered by sales partners of the Administrator, directly related to the Administrator’s activity (in particular third party software), telephone contact by the Administrator’s representatives, sending the newsletter.
 3. Your personal data will be retained until withdrawing the consent for the data to be processed.
 4. You have the right to access your data and the right to correct, remove, limit processing of the data, the right to migrate the data, the right to raise an objection, right to withdraw the consent at any moment without effect on lawfulness of the processing which was carried out based on the consent prior to its withdrawal.
 5. You have the right to file a complaint to the President of the Personal Data Protection Office if you deem your data to be processed in a manner violating the GDPR provisions.
 6. The personal data you have made available will not be made available to other entities (unless it was settled in separate agreements).
 7. Providing your personal data is a prerequisite to receive the information sent by the Administrator by e-mail, including sales offers and newsletter information and for the telephone follow-up.

Full Privacy Policy

Privacy Policy

Privacy Policy_websites


Poprzednia informacja:Targi CONTROL z udziałem Evatronix

Następna informacja:Fotorelacja z udziału w TEC Warszawa 2018

fundusz europejski